Vi bằng là gì? Chúng có giá trị như thế nào khi mua bán chuyển nhượng nhà đất? https://imuabanbds.vn/kien-thuc-nha-dat/vi-bang-la-gi-34857.