User: niemphat
Name: Niệm Phật
Location: To 6, khu pho Van Hanh, Phuong Phu My, thi xa Phu My, Ba Ria
Bio: https://www.niemphat.vn là pháp tu dựa vào tự lực cùng tha lực. Tự lực là tâm lực của chính mình nhất tâm niệm Phật. Tha lực là những nguyện lực của 48 đại nguyện Phật A Di Ðà
Stats
Following:
Followers:
Friends: